League: The OVG Players Championship 2020

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 1 Matchups


TPC Sawgrass - Full 18 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 5 3 4
Handicap 11 15 17 9 3 13 1 7 5 12 8 16 18 4 6 10 14 2 Match Bonus Total
Jeff Snyder
Sim: 3
Gross 4 6 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 6 105 10 115
Net 4 6 3 4 3 4 2 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 5
Matt Markese
Sim: 6
Gross 5 6 4 5 6 6 7 6 6 3 8 4 6 5 6 6 3 4 75 0 75
Net 4 5 3 4 4 5 5 5 5 2 7 3 5 3 5 5 2 2
D Mitchell
Sim: 4
Gross 7 5 3 6 4 6 6 4 5 5 5 4 4 5 5 8 3 3 125 10 135
Net 6 5 3 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 7 2 2
Greg Brodeur
Sim: 1
Gross 7 7 4 5 5 4 5 5 7 5 6 6 6 5 6 6 4 4 55 0 55
Net 6 6 4 4 4 3 4 4 6 4 5 6 6 4 5 5 3 3
Michael Dougherty
Sim: 3
Gross 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 90 5 95
Net 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 5 4 4
Tom Delaney
Sim: 1
Gross 5 4 3 4 4 3 5 3 6 4 5 4 3 4 5 3 3 5 90 5 95
Net 5 4 3 4 4 3 4 3 6 4 5 4 3 4 5 3 3 4
Mike Schapp
Sim: 6
Gross 3 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 3 4 5 5 5 2 4 115 10 125
Net 3 5 4 4 3 5 2 3 4 5 5 3 4 4 4 5 2 3
Michael Sowka
Sim: 3
Gross 4 5 4 5 4 6 5 3 5 5 6 4 3 5 5 5 3 4 65 0 65
Net 4 5 4 5 3 6 4 2 4 5 6 4 3 4 4 5 3 3
Garrett Lynn
Sim: 1
Gross 4 8 3 5 5 5 4 5 5 5 6 4 3 4 4 5 4 4 80 0 80
Net 4 8 3 5 4 5 3 4 4 5 6 4 3 3 3 5 4 3
Chris Nazarko
Sim: 7
Gross 4 5 3 3 5 4 4 3 6 5 7 4 5 4 4 4 3 5 100 10 110
Net 4 5 3 3 4 4 3 3 5 5 7 4 5 3 3 4 3 4
Matt Renison
Sim: 1
Gross 3 6 2 4 5 3 5 3 6 5 5 4 3 5 3 5 2 5 80 0 80
Net 3 6 2 4 4 3 4 3 6 5 5 4 3 4 3 5 2 4
Jakob Voychick
Sim: 4
Gross 5 4 3 5 5 4 5 4 6 4 4 4 2 4 5 5 3 5 100 10 110
Net 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 2 3 4 4 3 4
Chris Sobers
Sim: 4
Gross
Net
Tony Rinaldo
Sim: 4
Gross
Net
Ryan Smith
Sim: 6
Gross 5 8 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 3 4 60 0 60
Net 5 8 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 3 4 5 3 3
Tom P Delaney
Sim: 7
Gross 4 4 3 4 6 4 5 3 4 3 5 5 6 4 4 5 2 5 120 10 130
Net 3 4 3 3 5 4 4 2 3 2 4 5 6 3 3 4 2 4
Max Pace
Sim: 6
Gross 7 5 4 5 5 5 5 4 8 5 5 5 3 4 5 6 3 5 95 10 105
Net 6 5 4 4 4 4 4 3 7 4 4 5 3 3 4 5 3 4
Will Smith
Sim: 7
Gross 7 4 3 5 5 4 4 3 8 7 5 4 6 5 5 6 2 7 85 0 85
Net 7 4 3 5 4 4 3 2 7 7 4 4 6 4 4 6 2 6


Week 1 Net Skins Winners


Player Hole Amount Won
Jakob Voychick 11 $27.00
Tom P Delaney 9 $27.00
Tom Delaney 16 $27.00
Matt Renison 3 $27.00
Jakob Voychick 13 $27.00


Week 1 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Tom Delaney 16 $15.00
Chris Nazarko 4 $15.00
Tom P Delaney 9 $15.00
Mike Schapp 12 $15.00
Matt Renison 3 $15.00
Matt Renison 15 $15.00
Jakob Voychick 11 $15.00
Jakob Voychick 13 $15.00
D Mitchell 18 $15.00


Week 1 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Jakob Voychick $84.00
Tom P Delaney $42.00
Tom Delaney $42.00
Matt Renison $57.00
Chris Nazarko $15.00
Mike Schapp $15.00
D Mitchell $15.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 D Mitchell 135
2 Tom P Delaney 130
3 Mike Schapp 125
4 Jeff Snyder 115
5 Jakob Voychick 110
6 Chris Nazarko 110
7 Max Pace 105
8 Tom Delaney 95
9 Michael Dougherty 95
10 Will Smith 85
11 Matt Renison 80
12 Garrett Lynn 80
13 Matt Markese 75
14 Michael Sowka 65
15 Ryan Smith 60
16 Greg Brodeur 55
17 Chris Sobers 0
18 Tony Rinaldo 0