League: 2024 Tuesday League (B FLIGHT)

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 5 Matchups


The Coeur d’Alene Resort - Back 9 Holes

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4
Handicap 6 2 14 12 10 16 8 18 4 Match Bonus Total
Brett Azeredo (H: 16)
Gross 5 7 4 5 5 6 4 6 5 20 0 20
Net 4 6 3 4 4 5 3 6 4
Reginald Linda (H: 23.5)
Gross 5 6 4 5 3 4 7 5 4 70 10 80
Net 3 4 3 4 2 3 6 4 2
Joseph Prestia (H: 22)
Gross 4 6 5 7 3 5 5 4 7 55 10 65
Net 3 4 4 6 2 4 4 3 5
Scott Guay (H: 31)
Gross 4 5 3 4 3 5 4 4 4 35 0 35
Net 4 5 3 4 3 5 4 4 4
Adam Prestia (H: 24.5)
Gross 6 6 5 6 4 6 5 3 7 20 0 20
Net 4 4 4 5 3 5 4 2 5
Dave Janowski (H: 26.7)
Gross 5 8 3 5 3 5 5 4 4 70 10 80
Net 3 6 2 4 2 4 3 3 2
Jeffrey Pratt (H: 24.5)
Gross 4 7 2 5 4 4 7 5 7 60 10 70
Net 2 5 1 4 3 3 6 4 5
Roger Stamm (H: 33)
Gross 5 8 4 7 6 5 5 4 6 30 0 30
Net 3 6 3 5 4 4 3 3 4
Damon Yaworski (H: 36.4)
Gross 6 7 4 5 3 7 4 3 5 65 10 75
Net 4 5 3 3 1 6 2 2 3
Play To Par
Gross 4 5 3 4 3 5 4 4 4 25 0 25
Net 4 5 3 4 3 5 4 4 4


Week 5 Net Skins Winners


Player Hole Amount Won
Damon Yaworski 13 $6.00
Damon Yaworski 14 $6.00
Damon Yaworski 16 $6.00
Jeffrey Pratt 10 $6.00
Jeffrey Pratt 12 $6.00


Week 5 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Jeffrey Pratt 12 $30.00


Week 5 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Damon Yaworski $18.00
Jeffrey Pratt $42.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 Roger Stamm 685
2 Joseph Prestia 640
3 Damon Yaworski 630
4 Adam Prestia 605
5 Dave Janowski 600
6 Jeffrey Pratt 545
7 Reginald Linda 520
8 Brett Azeredo 465
9 Play To Par 430
10 Scott Guay 280