League: Tuesday Night League A Flight

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 4 Matchups


Ashley Farms - Front 9 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 3 5 3 4 4 5
Handicap 11 7 13 17 3 15 5 9 1 Match Bonus Total
Zac Stennett (H: 4)
Status: Not Coming
Gross 3 3 4 3 4 4 4 3 5 50 10 60
Net 3 3 4 3 3 4 4 3 4
Greg Thompson (H: 11.3)
Sim: 3
Gross 4 4 4 4 5 3 4 6 5 40 0 40
Net 3 3 4 4 4 3 3 5 4
Steven Shelly (H: 4)
Status: Not Coming
Gross 4 4 4 3 6 3 4 5 5 40 0 40
Net 4 4 4 3 5 3 4 5 4
Neal Forte (H: 14.7)
Sim: 3
Gross 4 6 5 4 5 4 4 3 7 50 10 60
Net 3 5 4 4 4 3 3 2 6
James Uccello (H: 6.7)
Sim: 4
Gross 5 3 3 4 4 3 4 4 4 60 10 70
Net 5 2 3 4 3 3 3 4 3
Julio Cruz (H: 16.7)
Sim: 4
Gross 4 4 6 4 5 5 6 5 4 30 0 30
Net 3 3 5 3 4 4 5 4 3
Karen Arborio (H: 7.3)
Sim: 4
Gross 4 4 4 4 4 3 4 4 6 55 10 65
Net 4 3 4 4 3 3 3 4 5
Frank Pretter (H: 13.3)
Sim: 4
Gross 4 5 5 4 7 4 5 5 5 35 0 35
Net 3 4 4 4 6 4 4 4 4
Joe Mentz (H: 6.7)
Sim: 5
Gross 4 5 4 4 4 3 5 5 5 60 10 70
Net 4 4 4 4 3 3 4 5 4
Zach Turini (H: 17.3)
Sim: 5
Gross 5 4 5 4 6 4 5 4 6 30 0 30
Net 5 3 5 4 5 4 4 4 5
Jon Swett (H: 14)
Sim: 5
Gross 3 4 4 4 6 3 4 3 6 70 10 80
Net 2 3 3 4 5 3 3 2 5
Joseph Kennedy (H: 18)
Sim: 5
Gross 5 5 6 4 5 5 6 5 7 20 0 20
Net 4 4 5 3 4 4 5 4 6
Jamison Coppolino (H: 15.3)
Sim: 7
Gross 5 5 5 4 5 3 4 4 6 25 0 25
Net 4 4 4 4 4 2 3 3 5
Dave Dion (H: 16)
Sim: 7
Gross 5 4 4 3 4 3 5 4 4 65 10 75
Net 4 3 3 3 3 2 4 3 3


Week 4 Net Skins Winners


Player Hole Amount Won
Jon Swett 1 $21.00
James Uccello 2 $21.00


Week 4 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
James Uccello 3 $42.00


Week 4 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Jon Swett $21.00
James Uccello $63.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 Jamison Coppolino 1005
2 Frank Pretter 935
3 Greg Thompson 920
4 Jon Swett 910
5 Neal Forte 875
6 Zac Stennett 855
7 Zach Turini 835
8 Steven Shelly 810
9 Dave Dion 775
10 Julio Cruz 750
11 Joe Mentz 680
12 Joseph Kennedy 630
13 James Uccello 580
14 Karen Arborio 520